top of page
Image by Content Pixie
ปากกาเน้นข้อความ

ปากกาเน้นข้อความ

ปากกาเน้นข้อความ ไฮไลเตอร์

Crown F-500 ปากกาเน้นข้อความ

  • หมึก Water-Based สีสดใส หอมกลิ่นผลไม้

  • ไม่เกิดรอยดำเมื่อถ่ายเอกสาร

  • ปลอดภัยกว่าด้วยฝาปิด Safety-Cap

  • ผลิตในประเทศเกาหลี

ปากกาเน้นข้อความ ไฮไลเตอร์

Whiteman TWHL-100 ปากกาเน้นข้อความ 2 หัว

  • หมึก Water-Based สีสดใส 

  • ไม่เกิดรอยดำเมื่อถ่ายเอกสาร

  • ผลิตในประเทศเกาหลี

Red_edited.png

i.Highlighter ปากกาเน้นข้อความ

  • หมึก Water-Based สีสดใส 

  • ไม่เกิดรอยดำเมื่อถ่ายเอกสาร

bottom of page